ช่วงเช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมี คณะกรรมการฯ พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด