ช่วงเช้าวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม War Room (Morning talk) โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค. ระดับ 6 ขึ้นไปและผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference และ ระบบ Appication Webex ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และสำนักงานภาคทุกภาค