วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เข้าร่วมพิธีมอบวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ให้แก่สหกรณ์ที่ส่งน้ำนมดิบให้กับ อ.ส.ค. โดยมีสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด, สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ซับกระดาน จำกัด , สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ลำพญากลาง จำกัด,สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด และสมาชิกเข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี