ช่วงเช้าวันที่ 21 มกราคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และผู้เกี่ยวข้องหารือร่วมกับ Mr.Andrew park กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศไทย ประจำนครบริสเบน ออสเตรเลีย และที่ปรึกษาบริษัท แอนติโพดีนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายนมผงจากประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นแนวทางการผลิต “ผลิตภัณฑ์นมผงภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค” ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ