ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์)
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รายเขตปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์)
สรุปข้อมูลและสถิติ จำนวนเกษตรกร – โคนม 2557 (ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์)
ประชากรโคนม ปริมาณน้ำนมดิบและผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เดือนสิงหาคม 2557)
สรุปข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ประจำปี 2556 (ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ http://ict.dld.go.th/)
ฟาร์มเกษตรกร สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2552
สถานการณ์การผลิตนมในประเทศ (ข้อมูล ถึง ปี 2554)
สหกรณ์/ศูนย์เอกชน สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2552
รายชื่อสหกรณ์และศูนย์เอกชนที่สำรวจ 18 – 31 พฤษภาคม 2552