ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายพีระ ไชยรุฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และนางกาญจนา ริมประโคน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมงานรับรางวัลนักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2563 และแสดงความยินดีกับ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ อดีตรองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ในการรับโล่รางวัลนักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ