สัญลักษณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

          ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การ ได้เริ่มมีขึ้นในสมัย ผู้อำนวยการ นายยอด วัฒนสินธุ์    โดยมีความหมายดังนี้

          “วัวสองแม่ลูกหันหน้าเข้าหากัน” บ่งบอกถึงการเป็นแหล่งเลี้ยงโคนมมีความรักความผูกพัน ความสามัคคี กลมเกลียว และความร่วมมือพึ่งพาอาศัยกัน คล้ายกันกับ อ.ส.ค. กับ เกษตรกรชาวโคนม

          “วัวสีแดง” คือสีของแม่โคลูกโค ซึ่งหมายถึงความเป็นสิริมงคล ตามอิทธิพลของสีที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณ อันจะนำไปสู่โชคลาภ ความดีงาม ความเจริญ

          “อักษร อ.ส.ค.” เป็นชื่อย่อขององค์การตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์กร

          “คอกโค” เป็นคอกโคนมประวัติศาสตร์คอกแรกของ ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค

          “วงกลมที่ล้อมรอบ” บอกถึงการดำรงคงอยู่อย่างไม่สิ้นสุดยุติ ไม่มีจุดสุดท้าย

          “สีของดวงตรา” ดวงตราขององค์การมี 3 สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีของธงไตรรงค์ ธงประจำชาติของไทย เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้กำเนิดและพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงพสกนิกรไทย


           เครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ ตราไทย-เดนมาร์ค
            อ.ส.ค. ได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ตราไทย-เดนมาร์ค ทั้งแบบภาษาไทย-และภาษาอังกฤษกับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เพื่อรับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายทั่วประเทศไทย ในการทำการตลาด หรือประกาศโฆษณาต่างๆ

ตราสินค้านมไทยเดนมาร์ค 2017 ภาษาไทย

สัญลักษณ์ ® (registration trade mark) เป็นสัญลักษณ์สากล ที่ใช้กำกับอยู่ข้างเครื่องหมายการค้า ตราสินค้า โลโก้ เล็ตเตอร์มาร์ค  รูปภาพ หรือวลีคำใดๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเต็มที่

            วิวัฒนาการตราสัญลักษณ์ไทย-เดนมาร์ค

วิวัฒนาการตราสัญลักษณ์ไทย-เดนมาร์ค

           คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร