“นมแห่งชาติภายในปี 2565” (Being National Milk by 2022)
นมแห่งชาติที่ต้องการรวมพลังไทยเป็นหนึ่ง สร้างเกษตรกรรมโคนมยั่งยืน

นิยามวิสัยทัศน์
“ยกระดับความสามารถเกษตรกรโคนมไทยให้ดำรงอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสรรสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์ ไทย-เดนมาร์ค เป็นที่หนึ่งในใจคนไทย เพื่อส่งมอบคุณค่าให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 100% ของเกษตรกรไทยตลอดไป”


ตัวชีวัดวิสัยทัศน์
1. Sustainability : ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรโคนมในประเทศ
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer จ านวน 2,000 ราย

2. Performance : พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : ได้การรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย 4 โรงงาน

3. Growth : แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ก้าวสู่แบรนด์อันดับที่ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย Top of Mind Brand ของผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่คนไทย ควบคู่ไปกับความสามารถในการทำกำไรขององค์กร
ตัวชี้วัด : EBITDA 560 ล้านบาท
ระดับ Brand Perceived ไม่น้อยกว่า 25% (ก้าวสู่แบรนด์อันดับ 1)

4. Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด : องค์กรสมรรถนะสูงที่มีคะแนนประเมินผล (Core Business Enablers) ไม่ต่ำกว่า 3.60 รวม handicap


พันธกิจ
     1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
     2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม
     3. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม
     4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

งค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

เพื่อสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1. รู้และรับผิดชอบ
  2. ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า
  3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  4. เน้นเรื่องธรรมาภิบาล