แผนวิสาหกิจ

แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2565 สำหรับปี 2565 ฉบับปรับปรุง (10/11/2564)

แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2565 สำหรับปี 2564 ฉบับปรับปรุง (17/06/2564)

แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2565 สำหรับปี 2563 ฉบับปรับปรุง (23/05/2563)

แผนวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560 – 2564 สำหรับปี พ.ศ. 2563 (23/08/2562)

แผนวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560 – 2564 สำหรับปี พ.ศ. 2562 (31/10/2561)

แผนวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560 – 2564 สำหรับปี พ.ศ. 2561 และ ยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏฺิบัติงาน อ.ส.ค. พ.ศ. 2565 (10/10/2564)

แผนปฏฺิบัติงาน อ.ส.ค. พ.ศ. 2563 (07/01/2563)

แผนปฏฺิบัติงาน อ.ส.ค. พ.ศ. 2562 (20/06/2562)

แผนปฏฺิบัติการ อ.ส.ค. พ.ศ. 2561 (28/03/2561)

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 (เป้าหมายตามภารกิจ) (25/03/2561)

แผนงานด้านบุคลากร

แผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ 2560-2565 และแผนปฏิบัติการฯ สำหรับปี 2565

แผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ 2560-2565 และแผนปฏิบัติการฯ สำหรับปี 2564

แผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ 2560-2565 และแผนปฏิบัติการฯ สำหรับปี 2563

แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560-2564 สำหรับ ปี 2562 และ แผนปฏิบัติการฯ สำหรับปี 2562 (11/10/2561)

แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560-2564 สำหรับ ปี 2561 และ แผนปฏิบัติการฯ ปี 2561 (01/09/2560)

แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560-2564 สำหรับ ปี 2560 และแผนปฏิบัติการฯ ปี 2560

แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนาดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดิจิทัล

สถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค.

เป้าประสงค์ในการพัฒนาและวางแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

กำหนดเป้าประสงค์ได้ 18 เป้าประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 4 มุมมองคือ

  1. มุมมองด้านการเงิน ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์คือ

         1.1 มีรายได้และเติบโตอย่างมั่นคง

  1. มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 8 เป้าประสงค์คือ

         2.1 เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม

         2.2 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็ง

         2.3 ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำนมดิบเพิ่มมากขึ้น

         2.4 มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าสูงเพิ่มขึ้น

         2.5 เป็นผู้ท้าชิงตลาด

         2.6 เป็นผู้นำการตลาด

         2.7 ความสำเร็จในการเป็น Top of Mind Brand

         2.8 มีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ผลการค้นคว้าวิจัยพัฒนา

  1. มุมมองด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์คือ

        3.1 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

        3.2 การบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        3.3 มีช่องทางการให้บริการและการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

        3.4 สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

  1. มุมมองด้านคนและความรู้ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์คือ

        4.1 บุคลากรสามารถใช้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆและการให้บริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

        4.2 เป็นองค์กรคุณธรรมที่บริหารองค์กรด้วยธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

        4.3 องค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจระดับ บี

        4.4 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงานและมีความผูกพันต่อ อ.ส.ค.

        4.5 จัดตั้งสถาบันการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี