ประธานอนุกรรมการ

นายมานพ กาญจนบุรางกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
นายชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
นายเดชา พิมพิสุทธิ์
นายสมพร ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายชัยณรงค์ เปาอินทร์
รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสุนันท์ ถาวรวงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

ปรับปรุงล่าสุด 30 ธันวาคม 2564