ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้รับคะแนน 96.17 ระดับคะแนน AA