ช่วงเช้า วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 3/2563 กับตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับสำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก และทุกสำนักงานภาคทุกภาค