ท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค 

Agrotourism

 

ตลอด 50 ปีการทำหน้าที่ของ อ.ส.ค. ในการผลักดันให้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เป็นฟาร์มตัวอย่างและศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในประเทศ ปัจจุบัน อ.ส.ค. ยังเปิดให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัส และชื่นชมความงามของธรรมชาติพร้อมเรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรตั้งแต่การ ทดลองรีดนมโค, การป้อนนมลูกโค และการทำปุ๋ยอินทรีย์จากนม และยังได้สัมผัสบรรยากาศคาวบอยที่มีฝูงวัวใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ มีกิจกรรมสำหรับผู้รักการผจญภัย เช่น การขับรถเอทีวี, ขี่จักรยานเสือภูเขาหลากกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ในอัตราค่าบริการที่ถูกและคุ้มค่า

ทั้งนี้เนื่องจากองค์ความรู้และประสบการณ์ในกิจการโคนมของ อ.ส.ค. ที่มีมานานกว่า 50 ปีและถือได้ว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เป้าหมายการถ่ายทององค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว อ.ส.ค. มิได้จำกัดไว้เพียงเกษตรกรผู้ที่สนใจการเลี้ยงโคนมเท่านั้น หากแต่ อ.ส.ค.ยังได้ขยายขอบเขตการถ่ายทอดองค์ความร้แูละประสบการณ์ไปสู่เยาวชนและประชาชน ซึ่งเป็นผู้บริโภคให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคนม และคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยการให้เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ามาทัศนศึกษาหาความรู้และความ บันเทิง ซึ่งได้ริเริ่มมาแล้วในอดีต เช่น โครงการชิมนมชมฟาร์ม โครงการเปิดบ้านโชว์ครัว เป็นต้น

ด้วย เหตุผลดังกล่าว อดีตประธานคณะกรรมการอ.ส.ค. รศ.ดร.อำนาจ ธีระวนิช จึงได้กำหนดนโยบายให้อ.ส.ค. พัฒนากิจกรรมที่มีอยู่ไปสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากจังหวัดสระบุรี โดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรีเช่นกัน และเพื่อให้การดำเนินการในกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อ.ส.ค. จึงจัดตั้งเป็นสำนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร มุ่งเน้นให้เป็นหน่วยงานที่สร้างภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และความบันเทิงแก่เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ อ.ส.ค. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวนโยบายของคณะกรรมการ อ.ส.ค. และจังหวัดสระบุรีในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งเพื่อสังคมและองค์กร

🚜 กิจกรรมนั่งรถพ่วงชมฟาร์มไทย-เดนมาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ถ้ามีวันไหนหยุดหรืองดรับบางรอบ จะแจ้งทางเพจ ท่องเที่ยวฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค บน Facebook)

🎉วันละ 6 รอบ
รอบเช้า 9.00 น., 10.00 น., 11.00 น.
รอบบ่าย 13.00 น., 14.00 น., และ 15.00 น.

ราคาเข้าชม

ผู้ใหญ่ 150 บาท
นักศึกษา 120 บาท
เด็ก 100 บาท

*เด็กสูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตร เข้าชมฟรี
*ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป ท่านละ 75 บาท

มีกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม
1. นั่งรถชมฟาร์ม
2. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สาธิตการทำปุ๋ยนมสด
3. รีดนมแม่โค (นักท่องเที่ยวสามารถรีดนมแม่โคได้ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล/ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
4. ป้อนนมลูกโค (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
5. ชมวีดีทัศน์ประวัติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
6. ชมการแสดงคาวบอย (นักท่องเที่ยวสามารถขี่ม้าได้ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 50 บาท ถ้าไม่ขี่ก็ไม่เสีย)

🕑 แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
👨‍👩‍👧‍👦 มาเป็นครอบครัวสามารถ Walk in มาตามรอบได้เลย ไม่ต้องจอง
🎫 ซื้อตั๋ว ณ เค้าเตอร์สีแดง ในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมได้เลย

กิจกรรมสุดพิเศษ !

facebookท่องเที่ยวฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค บน Facebook