แนวนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ

28มี.ค.2017
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

รายงานผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

28มี.ค.2017
โครงการผักเกษตรอินทรีย์ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ผลผลิต/สินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

5ต.ค.2016
นโยบายการพัฒนายกระดับคุณภาพฟาร์มเกษตรกรโคนม

นโยบายการพัฒนายกระดับคุณภาพฟาร์มเกษตรกรโคนมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงาน  อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

19ส.ค.2015
โครงการอาหารเสริมฯ นมโรงเรียน

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เป็นโครงการที่มีประโยชน์จากแนวนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่   ปี 2538 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและช่ว…