มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโค พ.ศ. 2558 (01/10/2558)
มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโค พ.ศ. 2554 (07/11/2557)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ:น้ำนมดิบ 2548 (03/07/2558)
กฏหมายเกี่ยวกับการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม (14/09/2556)

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

http://www.thairath.co.th

http://news.ch7.com