bullet-arrow-green-001
bullet-arrow-green-001 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bullet-arrow-green-001 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน
bullet-arrow-green-001 โครงการฟื้นฟูการเลี้ยงโคนม และบารุงรักษาเครื่องรีดนม
bullet-arrow-green-001 โครงการบ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่
bullet-arrow-green-001

 

หากท่านสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ติดต่อสมัครได้ที่หมายเลข 036-341435