ช่วงบ่ายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล (R2R) ครั้งที่ 2/2564 และคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) และนวัตกรรม (IM) ของ อ.ส.ค. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์ รองคณบดียุทธศาสตร์แบรนด์และธุรกิจสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุม อ.ส.ค. ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ผ่านระบบ VDO Conference กับห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี