ช่วงเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ผ่านระบบ VDO Conference กับห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี