ช่วงเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 10/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค.พร้อมพนักงานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด