วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ในฐานะประธานคณะทำงานจัดพิธีเปิด สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ แห่งใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา โดยมี นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 301 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด