ช่วงเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 10/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา ผ่านระบบ VDO Conference โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และสำนักงานภาคทุกภาค