วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (สภ.นล.) อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน สภ.นล. เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ ให้แนวคิดการทำงาน ตลอดระยะเวลา 37 ปี ที่ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.และเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. สุโขทัย เพื่อให้คำแนะนำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในภาคอุตสาหกรรมนม
จากนั้น เข้าเยี่ยมชม โรงงาน ผลิตอาหารสัตว์ TMR สำหรับโคนม ของสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด โดยมี นายสันติภาพ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษา และ นายฉลาด รักษ์อารี ประธานสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด ให้การต้อนรับ ณ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย