วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตโคนมของเกษตรกรเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี(FTA) และโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรกรโคนมรองรับผลกระทบความตกลงเขตการค้าเสรี(FTA) โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ภายใต้โครงการความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง ธกส. อ.ส.ค. และกรมปศุสัตว์ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา