เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ หรือ “SOE CEO Forum” ครั้งที่ 2 เรื่องการยกระดับบริการสาธารณะด้วย Big Data และการใช้ดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ( สคร.) มีวัตถุประสงค์ ให้รัฐวิสาหกิจร่วมผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน อื่นๆ ของรัฐในการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนและก้าวไปสู่การใช้ Big Data ต่อไป รวมทั้งการนำดิจิทัลและเทคโนโลยีส่งเสริมการให้บริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Digital Transformation) โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง และ ผู้บริหารสูงสุดหรือ CEO ของทุกรัฐวิสาหกิจเข้าร่วม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จ.ลำปาง