เช้าวันที่ 22 มีนาคม 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้รับเชิญจากบริษัท SIG Comblibloc จำกัด ปาฐกถาพิเศษ ในการประชุม SIG Global Leadership Meeting ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2560 ณ Avani Riverside Hotel กรุงเทพฯ