วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่พนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีคุณสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทนหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง และพนักงาน อ.ส.ค.ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง อ. ศรีนครจ.สุโขทัย ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานอัดข้าวโพด ที่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย อีกด้วย