วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสิน และเป็นประธานปิดงานการประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และการประกวดกองเชียร์ ณ เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560 สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ในการนี้ ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
– รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับการประกวดกองเชียร์ ได้แก่.
– รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล
– รางวัลชมเชยได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่