ช่วงบ่ายวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หนุนครูบัญชีอาสา สอนแนะความรู้การจัดทำบัญชีแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกอำเภอทั่วประเทศ ระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ อ.ส.ค. และนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้มี ผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ