โภชนศาสตร์แร่ธาตุของโคนม
อาหารข้นและอาหารหยาบสำหรับโคนม

ข้อมูลเพิ่มเติม  http://cow-cows.blogspot.com/2009/08/blog-post_9480.html