นานาสาระ

22ก.ค.2021
ทำไม อ.ส.ค. เลือกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ยูเอชที “รักเรา รักษ์โลก”

อ.ส.ค. ตระหนักถึงความสำคัญการเป็นผู้นำองค์กรในด้านการส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรโคนมไทยในแต่ละท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน และให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีจากการดื่มนมโคสดแ…

1มิ.ย.2016
วันดื่มนมโลก (World Milk Day)

วันดื่มนมโลก (World Milk Day) ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี           องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO กำหนดให้วันที่ 1 …