ช่วงเช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวังในการเป็นตัวแทนส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คภายใต้โครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัย COVID-19 ” เพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชน โดยมี รศ.คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯเป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีความห่วงใยเด็กอ่อนที่ประสบผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านเสือใหญ่ กรุงเทพฯ