วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุมแถลงผลงานวิจัยสิ้นสุด ปี 2559 – 2564 กรมวิชาการเกษตร “DOA Together for BCG and Food Security กรมวิชาการเกษตรร่วมใจ มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 18 – 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด