เช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเสวนาวิชาการเนื่องในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2561 เรื่อง ศาสตร์พระราชากับความอยู่รอดของเกษตรกรไทย โดยมีผู้ร่วมเสวนาที่มากประสบการณ์และปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี