เนียบผู้อนวยการ ...

หลังจากท่านอาจารย์ ยอด วัฒนสินธุ์ ผู้อำนวยการคนแรกของ อ.ส.ค. แล้ว ปัจจุบันได้มีผู้ดำรงตำแหน่งมาถึง ลำดับที่ 21 แล้วดังนี้

ที่

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1.

นายยอด  วัฒนสินธุ์

19 ต.ค.2514-23 ธ.ค.2519

2.

นายทินกร คมกฤส

3 ก.พ.2520-31 ต.ค.2525

3.

นายทิม พรรณศิริ

1 พ.ย.2525-14 ก.พ.2526 (แทน)

4.

นายบุญมี  จันทรวงศ์

15 ก.พ.2526-29 มิ.ย.2526

5.

นายสำเนาว์  จุลกะรัตน์

29 มิ.ย.2526-2 ม.ค.2527 (แทน)

6.

นายเฉลิมชัย เล็กชม

3 ม.ค.2527-4 ส.ค.2535

7.

นายมนัส หงษ์พฤกษ์

12 ก.ย.2535-17 ม.ค.2537

8.

นายสันชัย  ประเสริฐสุวรรณ

18 ม.ค.2537-30 ก.ย.2542

9.

นายบุญมี  จันทรวงศ์

1 ต.ค.2542-25 ต.ค.2542 (แทน)

10.

ร.ศ.นที ขลิบทอง

26 ต.ค.2542-28 มี.ค.2543 (แทน)

11.

นายพิเชฐ ศักดิ์พิทักษ์สกุล

29 มี.ค.2543-8 พ.ค.2543 (แทน)

12.

นายพิเชฐ ศักดิ์พิทักษ์สกุล

9 พ.ค.2543-31 ก.ค.2543

13.

นายณพคุณ สวนประเสริฐ

7 ม.ค.2543-31 ก.ค.2546 (แทน)

14.

นายสกุล สุขสวัสดิ์

31 ส.ค.2547-31 มี.ค.2550

15.

รศ.อำนาจ ธีระวนิช

1 เม.ย.2550-2 ธ.ค.2550 (แทน)

16.

นางรัตนา อังศุภากร

3 ธ.ค.2550-30 ก.ย.2553 (แทน)

17.

นายวินยา  มกรพงศ์

5 ม.ค.2553-30 ก.ย.2553

18.

นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ

23 ก.ค.2553-31 ต.ค.2553 (แทน)

19.

นายนพดล ตันวิเชียร

1 พ.ย.2553 – ส.ค.2558 (แทน)

20.

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์

28 ก.ค. ถึง 13 พ.ย. 2558 (แทน)

21.

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

13 ต.ค. 58 – ปันจุบัน