พระบิดาแห่งการโคนมไทย

ปี พุทธศักราช 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระเยาว์ เสด็จฯ พร้อม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปทอดพระเนตรโรงงาน ออร์เบอร์ ผลิตนมข้นหวาน ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2503 ถึงวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ เสด็จประพาสประเทศต่างๆ ในยุโรปอย่างเป็น ทางการเริ่มจากประเทศอังกฤษ เยอรมันนี โปรตุเกส สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน อิตาลี สำนักวาติกัน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ และสเปน การเสด็จฯ เยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีกระแสพระราชดำรัสลาแก่ประชาชนชาวไทยว่า
“บัดนี้ ถึงกำหนดที่ข้าพเจ้าและพระราชินีจะไป ประเทศเหล่านั้น พรุ่งนี้จะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังสหรัฐอเมริกาก่อน และจะไปประเทศอื่นในยุโรปอีก 13 ประเทศ ถ้าจะนับสำนักวาติกันด้วยก็เป็น 14 ประเทศ ด้วยกัน การไปต่างประเทศนี้ถือเป็นราชการแผ่นดิน เป็น การทำตามหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นพระประมุข ของประเทศ ในการไปเยือนประเทศต่างๆ ข้าพเจ้าก็จะ แสดงต่อประชาชนของประเทศเหล่านั้นว่า ประชาชน ชาวไทยมีมิตรจิตมิตรใจต่อเขา และข้าพเจ้าก็จะพยายาม อย่างเต็มที่ เพื่อให้ฝ่ายเขารู้จักเมืองไทยและให้เกิดน้ำใจดี ต่อชาวไทย ข้าพเจ้าขอลาท่านไปราวหกเดือน”

dpo50_001

วัน อังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยาน Kastrupกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก พระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระราชินีอินกริดและพระราชวงศ์เดนมาร์กไปทรงต้อน รับ ทรงแนะนำผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วกัน

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวัง Fredensborg ที่จัดไว้เป็นที่ประทับและตอนค่ำมีงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ พระราชวังแห่งนี้ การที่พระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 ได้ทรงจัดพระราชวัง Fredensborg ถวายเป็นที่ประทับ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะได้มาประทับ ณ ที่แห่งเดียวกัน เพราะว่าในเดือนกันยายนของทุกปี พระองค์และพระราชินีจะทรงย้ายที่ประทับจากกรุงโคเปนเฮเกนมาประทับที่ พระราชวังแห่งนี้

dpo50_0022

dpo50_003

dpo50_004

ณ ประเทศเดนมาร์ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มี คุณค่า ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยอีกต่อไป
dpo50_006
dpo50_005

หลัง จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จนิวัตประเทศไทยแล้ว รัฐบาลและประชาชนชาวเดนมาร์กได้ทูลเกล้าถวายโครงการเลี้ยงโคนมแด่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ โดยส่งผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กให้มาทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงโคนมของประเทศไทยระหว่าง วันที่ 12-24 มกราคม พุทธศักราช 2505(ค.ศ. 1962) พระเจ้าเฟรดเดอริค ที่ 9 และ พระราชินีอินกริดเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง

dpo50_007