โรงงานนมปราณบุรี (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
สืบเนื่องจากโครงการเลี้ยงโคนมในหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่, โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในนิคมสร้างตนเองบ้านเนินดินแดงและโครงการส่ง เสริมการเลี้ยงโคนมทดแทนการปลูกสับปะรด ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ในระยะแรกที่มีโครงการส่งเสริมเกิดขึ้นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมในโครงการอยู่หลายอำเภอ ซึ่งไม่สามารถนำน้ำนมดิบมาส่งที่ศูนย์รับนม อำเภอปราณบุรี ของ อ.ส.ค. ได้ เนื่องจากระยะทางไกลและต้นทุนสูง และ อ.ส.ค. จะต้องขนส่งน้ำนมดิบจากอำเภอปราณบุรี ไปส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค.ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำนมดิบสูงมาก และทำให้คุณภาพนมเสื่อมเร็วขึ้น ประกอบกับ อ.ส.ค. ได้จัดตั้งศูนย์รับนมชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง คือ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งของ อ.ส.ค.และของเกษตรกร และเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ป้อนเข้าโรงงานนมให้ได้มาตรฐาน ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2522 อ.ส.ค. จึงได้เตรียมผลิตแม่โคนมให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร, จัดเตรียมอุปกรณ์รวบรวมน้ำนมดิบที่เกษตรกรผลิต และจัดเตรียมทำโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม ต่อมาสมาคมกลุ่มชาวไร่ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี ได้อุทิศที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม จำนวน 20 ไร่ ที่ตำบลหนองตาแต้ม ริมถนนเพชรเกษม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 80 ล้านบาท (เงินกู้จากรัฐบาลเดนมาร์ค และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร) มีกำลังการผลิตประมาณ 60 ตัน/วัน แล้วเสร็จในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 โรงงานได้เริ่มทำการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มยูเอชที

แผนที่ อ.ส.ค. ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี)

แผนที่ อ.ส.ค. ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี)

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
174 ถนนเพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
เบอร์ติดต่อหน่วยงาน