โรงงานนมขอนแก่น (จังหวัดขอนแก่น)

ภาพ อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • พ.ศ. 2537-2539 (ค.ศ.1994-1996) รัฐบาลได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.)
  • รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 254 ล้านบาท ให้ อ.ส.ค. เพื่อก่อสร้างโรงงานแปรรูปนม ยู เอช ที 1 แห่ง เป้าหมายผลิต 60 ตัน/วัน และศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบอีก 5 ศูนย์ ในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • อ.ส.ค.ได้ก่อสร้างโรงงานนมที่ตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์นมยูเอชที วันแรก วันที่ 7 พฤษภาคม 2540

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2540   (25 Dec,1997)

แผนที่ อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น)

แผนที่ อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
344 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
เบอร์ติดต่อหน่วยงาน