คำถามโคนมหมวดหมู่: สินค้าและบริการมีกระบวนการฆ่าเชื้อให้ปลอดภัยอย่างไร
DPO WebmasterDPO Webmaster ทีมงาน asked 8 ปี ago

การฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์ : นมดิบที่ผ่านการเทอร์ไมส์จะถูกนำผ่านเข้าสู่่ เครื่องพาสเจอร์ไรส์ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยเพิ่มอุณหภูมิที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที จากนั้นนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อจะไหลไปพักไว้ในถังเก็บนม  พาสเจอร์ไรส์ ซึ่งรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการบรรจุ

การฆ่าเชื้อแบบ ยู.เอช.ที: นมดิบที่ผ่านการเทอร์ไมส์จะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนการฆ่า เชื้อขั้นสุดท้ายด้วยเครื่อง UHTแบบ Tubular Heat Exchanger โดยการแลกเปลี่ยน ความร้อนกับไอน้ำ โดยค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิจาก 4 องศาเซลเซียส เป็น 30  70 และ 95 องศาเซลเซียส ตามลำดับจนน้ำนมมีอุณหภูมิสูงถึง 139 องศาเซลเซียส นาน 3 วินาที