วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ CG&CSR และอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนขยายผลการทำวิจัยต้นแบบ Dairy Economy Farming Model ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Cisco Webex และ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ กับ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และสำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด