ค้นหาโครงการ

Reset

สถานะโครงการ สีส้ม คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ สีเขียว คือ เสร็จภายในไตรมาส สีแดง คือ เสร็จช้ากว่ากำหนด

ลำดับ รายการ ประเภทงบ งบประมาณ
(ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2561 จะดำเนินการในไตรมาส สถานะโครงการ
Q1 Q2 Q3 Q4
1รถขนส่งน้ำนมดิบ 12 ล้อ ขนาดความจุ 20 ตันงบลงทุน4.5/
2โครงการก่อสร้างห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์นมเย็นงบลงทุน3/
3โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ/แบบพกพา 90 เครื่องงบลงทุน3.4515/
4โครงการ สารสนเทศ พร้อมใช้ BIG Dataงบลงทุน4/
5เครื่องทำความเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 100 HP 2 เครื่องงบลงทุน4/
6อาคารสำนักงาน 2 ชั้น พื้นที่ 320 ตรม. (กว้าง 16 เมตร ยาว10 เมตร)/ชั้นงบลงทุน4.864/
7โคทดแทนโคนมสาวตั้งท้อง 4 เดือนขึ้นไป 100 ตัวงบลงทุน5.5/
8โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่าย อ.ส.ค.งบลงทุน6/
9ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียระบบ ACTIVATED SLUDGEG เป็นแบบ Membrane Bio Reactor ขนาด 200 ล.บ.ม./วันงบลงทุน6.6/
10โรงเรือนโคทดแทน ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 60 เมตร ชายคาสูง 5.เมตร พื้นที่ 2,160 ตารางเมตร บรรจุโคทดแทนได้จำนวน 300 ตัวงบลงทุน9.936/