วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ CG&CSR และอนุกรรการบริหารงาน อ.ส.ค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมเพื่อคัดเลือกฟาร์มโคนมเข้าร่วมโครงการ Circular Dairy Economy Farming Model ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดย นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค มอบหมาย นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ผู้บริหาร พร้อมพนักงานในสังกัด และนักวิจัยของ อ.ส.ค. ร่วมลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รวม 3 แห่ง ได้แก่
1) ฟาร์มคุณกมล ปาลี ติดตามความคืบหน้างานปลูกสร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนจากมูลโคในพื้นที่ฟาร์ม
2) ฟาร์มคุณเชาวฤทธิ์ จันต๊ะตึง หารือการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบไม่พลิกกอง โดยทั้ง 2 ฟาร์มเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
3) สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงโคนมทดแทนและได้ร่วมหารือแนวทางในการปรับตัวของสหกรณ์ในธุรกิจนม การส่งเสริม สนับสนุนและทำงานร่วมกันและตอบข้อซักถามถึงข้อมูลข้อในการทำธุรกิจ Milkshop ร่วมกับ อ.ส.ค. ทั้งนี้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด