หมายเหตุ: รายงานประจำปี 2563 มีการอัพเดรตรายงานทางการเงิน ปี 2563 เนื่องจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบและรับรอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564