กิจกรรม CG/CSR

23ก.ค.2022
ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG&CSR ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมเพื่อคัดเลือกฟาร์มโคนมเข้าร่วมโครงการ Circular Dairy Economy Farming Model

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ CG&CSR และอนุกรรการบริหารงาน อ.ส.ค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมเพื่อค…

22ก.ค.2022
การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนขยายผลการทำวิจัยต้นแบบ Dairy Economy Farm Model

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ CG&CSR และอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการข…

22ก.ค.2022
ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG&CSR ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

ช่วงเช้า วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร…

21ก.ค.2022
การประชุมคณะกรรมการประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2565

ช่วงเช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2565 เพ…

8ก.ค.2022
การประชุมคณะอนุกรรมการ CG & CSR ครั้งที่ 6/2565

ช่วงบ่ายวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแล…

7มิ.ย.2022
การประชุมคณะอนุกรรมการ CG&CSR ครั้งที่ 5/2565

ช่วงบ่ายวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแ…

7มิ.ย.2022
อ.ส.ค.กิจกรรม Big Cleaning Day (ไตรมาสที่ 3)

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning Day (ไตรมาสที่ 3) วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระ…

18พ.ค.2022
การประชุมหารือเรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติงานด้าน CG/CSR ในรอบระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติ…

9พ.ค.2022
อ.ส.ค.เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชน ของบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมคณะ จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านความรับผิ…