ประธานกรรมการ

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ
ประธานกรรมการ

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายสรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

กรรมการผู้แทน

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมสรรพากร
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
นายยุทธนา สาโยชนกร
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมานพ กาญจนบุรางกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

นายสมพร ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ปรับปรุงล่าสุด 31 พฤษภาคม 2565