ว่าง

ประธานอนุกรรมการ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อนุกรรมการ

นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิเชียร ผลวัฒนสุข
ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
นายมานพ กาญจนบุรางกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายสมพร ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ปรับปรุงล่าสุด 12 กรกฎาคม 2565