วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อ.ส.ค.

อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 โดยมีวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

 1. ด้านส่งเสริมกิจการโคนม
  • ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ำนมและเนื้อ
  • ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความชำนาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ำนมและเนื้อ การผลิตน้ำนมและเนื้อ และการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ำนมและเนื้อ
  • ช่วยเหลือ แนะนำและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการกำจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว์ การผสมเทียม อาหารและอื่นๆ สำหรับโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ำนมและเนื้อ
  • พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ำนมและเนื้อ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ
  • ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการ
 2. ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม
  • ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งน้ำนมและเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมและเนื้อ โคนมและ สัตว์อื่นที่ให้น้ำนมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว์ น้ำเชื้อเอ็มบริโอและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด
  • ดำเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม และสัตว์อื่นที่ให้น้ำนมและเนื้อ และการผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมและเนื้อ
  • ดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม คณะกรรมการโคนม และผลิตภัณฑ์นม

ภารกิจหลักขององค์กร

การดำเนินงาน อ.ส.ค. ได้จัดทำเป็น 3 ด้าน คือ

 1. ด้านอำนวยการและบริหาร ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายพัสดุและบริการ
 2. ด้านกิจการโคนม ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 3. ด้านอุตสาหกรรมนม ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ ฝ่ายการตลาดและการขาย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่)