โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เป็นโครงการที่มีประโยชน์จากแนวนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่   ปี 2538 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและช่วยให้เด็กไทยได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงโดย อ.ส.ค. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารจัดการ นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ถือว่าเป็นไฮไลท์ระดับประเทศเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะนอกจากเด็กจะได้รับสารอาหารที่ดีอย่างทั่วถึงแล้วยังทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไม่ประสบปัญหาผลผลิตน้ำนมล้น และสรุปได้ว่าโครงการนมโรงเรียนของประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จสูงสุด โดยในการประชุมเรื่องนมโรงเรียนระดับนานาชาติ ทุกประเทศให้ความสนใจกับความสำเร็จของไทยในการบริหารจัดการโครงการนมโรงเรียน   อ.ส.ค.  ซึ่งเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการโครงการได้บูรณาการในทุกเรื่องโดยคำนึงถึง พื้นที่ ค่าขนส่ง โลจิสติกต่างๆ  ส่งผลให้สามารถส่งนมไปถึงเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและคงคุณภาพตลอดเส้นทาง เด็กนักเรียน  ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพเต็มที่  รวมทั้งสามารถลดปัญหานมเสีย นมไม่มีคุณภาพ การตัดราคาและมีความโปร่งใส

ติดตามข้อมูลนมโรงเรียน อ.ส.ค. ได้ทาง http://www.schoolmilkthai.com