ข้อบังคับการแบ่งส่วนงาน

ข้อบังคับว่าด้วยการพนักงาน อ.ส.ค.

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง